Eurocars bedrijfswagens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Eurocars bedrijfswagens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Eurocars bedrijfswagens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover
of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Uw gegevens worden verzameld door Eurocars bedrijfswagens en (een) externe verwerker(s). Onder
persoonsgegevens worden verstaan : alle informatie over een geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn ook de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de
beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van
uw bestellingen.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Eurocars bedrijfswagens verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
– Het behandelen van support vragen
– Informeren over wijzigingen van onze diensten
– Het behandelen van schade en/of onderhoud
– Ter product verbetering

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen contract;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eurocars bedrijfswagens de volgende persoonsgegevens van u vragen als u uzelf aanmeld als klant:

– Bedrijfsnaam;
– Branche;
– Tekenbevoegde;
– Naam contactpersoon
– Functie
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Adres
– KVK nummer
– BTW nummer
– Bestuurder gegevens (NAW, e-mail, functie)
– IBAN gegevens
– Tenaamstelling bank
– Kopie van rijbewijs van de tekenbevoegde en de bestuurder
– Sepa machtiging formulier

Uw persoonsgegevens worden door Eurocars bedrijfswagens opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor een periode van 12 maanden.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten
en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door

Eurocars bedrijfswagens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, toestemming via website, afgifte visitekaartje en/of via koppeling
– op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eurocars bedrijfswagens de volgende persoonsgegevens
– van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Eurocars bedrijfswagens opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten
en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van onze advertising en optimalisatie
– Het verzorgen van diensten die bij ons bedrijf horen, waaronder de haal en breng service van auto’s, het repareren van bepaalde schade, de tankpas en/of kilometer registratie.
– Verzekeringen van onze auto’s

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn
Eurocars bedrijfswagens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Eurocars bedrijfswagens van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Cookies
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij
enkel een anonieme analytische cookie op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het
voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De
huidige op de website beschikbare versie van de privacy verklaring is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde
schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als
bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en
het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner
waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website
accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van 1 maand.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Google Analytics (analytische cookie)
– Social media zoals Facebook, Linkedin en Twitter (marketing cookie)
– Visual Website Optimizer (analytische cookie)
– Google Adwords (marketing cookie + analytisch)
– Google search console (analytische cookie)
– Bing (marketing cookie)

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie
over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de
communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze
website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Marketing cookies: zoals advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties.
Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee
kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking
cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hun anders te behandelen.
Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden
op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw bezoek aan de website, verschijnt er een banner
waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website
accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van 1 maand. Voor meer
informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elke besturingstype,
nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: privacy@eurocars.nl
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad
die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in
geen geval verantwoordelijk in bogengenoemde situaties.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Eurocars Bedrijfswagens
Emopad 29
5663 PA Geldrop
088 700 1828

Open WhatsApp
Hulp nodig?
Eurocars Bedrijfswagens
Welkom bij Eurocars bedrijfswagens. Waarmee kunnen we je van dienst zijn?
This site is registered on wpml.org as a development site.